Společnost HELLAND s.r.o. je poradenská společnost registrovaná Komorou daňových poradců ČR. Společnost nabízí ucelený komplex služeb v oblasti ekonomického, daňového a účetního poradenství. Ve spolupráci s auditorskou firmou nabízíme také zajištění auditu.

Společnost je vedena daňovým poradcem Ing. Petrem Stejskalem s dlouholetou praxí, registrovaným Komorou daňových poradců pod č. 4238.

1997
Na trhu se pohybujeme
již od roku 1997.

ZÁKAZNICKÝ PORTÁL

Daňové poradenství

více informací

Poskytujeme daňové poradenství na území ČR v oblasti daně z příjmů právnických osob, fyzických osob, DPH, daně z nemovitostí, silniční daně.

Mimo jiné se společnost specializuje na mezinárodní zdanění příjmů profesionálních sportovců. V případě potřeby řešení širších daňových souvislostí máme v ostatních státech EU smluvní partnery – daňové poradce.

Velmi úzce spolupracujeme s kolegy v Rakousku, kde kromě daňového poradenství a zastupování klienta před státní správou, jsme schopni zajistit i vyřízení přídavků na děti, podpory v nezaměstnanosti atd.

Zastupování před úřady

více informací

Zastupování před finančními úřady, živnostenským úřadem, správou sociálního zabezpečení či zdravotními pojišťovnami je jednou ze základních činností, které naše firma poskytuje svým klientům. Zastupování probíhá v rozsahu plné moci udělené klientem. Zastupování před úřady provádí daňový poradce, který má dlouholetou praxi v zastupování.

Vzhledem k členství v Komoře daňových poradců můžeme zastupovat neomezené množství klientů před správcem daně a to jak v České republice, tak prostřednictvím našich kolegů v zahrnaničí.

"Svěřte své starosti se státní správou do rukou profesionálů a plně se věnujte vašim běžným aktivitám a podnikání."

Nárokování zahraničního DPH

více informací

Nárokování zahraničního DPH.

Mzdové účetnictví

více informací

Pro oblast mzdového účetnictví je našim klientům k dispozici mzdové oddělení s několika mzdovými účetními. Naše zkušené mzdové účetní převezmou kompletně mzdovou agendu klienta a nadále spravují všechny náležitosti související s pracovními smlouvami, přijetím i odchody zaměstnanců, s výpočtem mezd i odvodů daní a příspěvků na sociální a zdravotní pojištění.

I v této oblasti nabízíme zplnomocnění našich mzdových účetních, které jsou tak samy v kontaktu s finančními úřady, sociálními úřady, zdravotními pojišťovnami, ale vyřizují i veškeré formality spojené se statistikou, s úřady práce, atd.

Oblast mzdového účetnictví jsme schopni rozšířit i o část personalistiky, tj. poradenství při zpracování pracovních smluv, řešení pracovně-právní problematiky, vyřízením pracovních povolení pro cizince i zajištění formulářů pro sociální zabezpečení cizinců apod.

K našim službám v oblasti mzdového účetnictví patří zejména:

 • kompletní převzetí mzdové evidence do účetního softwaru Money S5 Target
 • přihlášení zaměstnanců na sociální zabezpečení, zdravotní pojišťovny atd.,
 • vyřízení odhlášení zaměstnanců při jejich odchodu,
 • zpracování mzdové evidence včetně všech souvisejících výkonů
 • sestavení různých reportingů a sestav pro klienta (přehledy mzdových nákladů, dovolených, příspěvků na životní a penzijní pojištění, přehledy o benefitech apod.)
 • vyplnění požadovaných statistických výkazů
 • vystavení výplatních pásek
 • vystavení převodních příkazů do banky
 • zpracování ročních zúčtování daně, evidenčních listů
 • speciální poradenství při auditech mzdové oblasti klienta
 • průběžné poradenství v oblasti mzdového účetnictví
 • poradenství při pracovně právní problematice

Finanční účetnictví

více informací

Jádrem těchto služeb je vedení finančního účetnictví podle českých účetních standardů. Může nabídnout jak vedení finančního účetnictví na auditovaném software Money S5 a S3, tak i podporu a poradenství ohledně účetnictví vedeného u klienta.

Výstupem naší práce je mimo jiné příprava a zpracování výkazů a reportů tak, abychom splnili různorodé požadavky klientů s ohledem na:

 1. termíny reportů (týdenní, měsíční, kvartální apod.)
 2. účel reportů (sledování měsíčních/kvartálních výsledků, projekce cash flow a sledování likvidity, sledování tržeb, srovnání s plánovanými výsledky, konsolidace dat apod.)
 3. způsob zpracování a předávání dat (sestavy z účetního SW, vzory a tabulky připravené klientem, zadávání dat do webových aplikací klienta, apod.)

Součástí účetních služeb je samozřejmě i zpracování účetních závěrek (řádných, mimořádných i mezitímních), které zahrnuje uzavření účetních knih, inventarizaci účtů, zpracování rozvahy, výsledovky, přílohy i přiznání k dani z příjmů právnických osob. V případě povinně auditovaných společností je z naší strany samozřejmá příprava podkladů a spolupráce s auditorem a také vyhotovení výroční zprávy ve spolupráci s klientem. Na vyžádání pomůžeme i se sestavením zprávy o vztazích mezi spřízněnými subjekty.

I v této oblasti je pro nás důležité maximálně vyjít klientovi vstříc při řešení jeho problémů a potřeb. Proto je klientovi vždy přidělena jedna zodpovědná účetní, která má na starost komplexní účetní agendu a komunikaci s klientem, při zplnomocnění zastupujeme klienty při kontrolách správcem daně, atd.

K našim službám v oblasti finančního účetnictví patří zejména:

 • vedení finančního účetnictví podle českých účetních a daňových předpisů do software vedeného u HELLAND, s.r.o., s možností účtování na nákladová střediska, útvary, zakázky apod.
 • možnost tvorby platebních příkazů a jejich odeslání do internetového bankovnictví klienta
 • podpora a průběžný dohled nad vedením účetnictví u klienta
 • konzultace a stanoviska k účetní problematice
 • sestavování reportingů dle požadavků klienta
 • zpracování měsíčních či čtvrtletních přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnných hlášení
 • sestavení účetní závěrky (včetně případných mezitímních a mimořádných účetních závěrek), tj. zpracování přílohy k závěrce, rozvahy, výsledovky a souvisejícího daňového přiznání
 • revize účetnictví klienta, průběžná kontrola účetnictví
 • zastoupení při kontrolách účetnictví správcem daně

Daňová evidence

více informací

Jádrem těchto služeb je vedení daňové evidence podle platného zákona o dani z příjmů. Můžeme nabídnout vedení daňové evidence na auditovaném software Money S3 a finální zpracování daňového přiznání v programu TaxEdit od firmy Luyten CZ, spol. s r. o., včetně povinných přehledů pro OSSZ a zdravotních pojišťoven.